جمع بندی ریاضیات گسسته

می پندارید که نظریه اعداد فصل مشکلی است؟!

 

شامل 6 لوح فشرده

 

قیمت : 500000 ریال

order